PRIVATUMO POLITIKA

 1. Privatumo politikos tikslas ir apimtis
  1. Privatumo politikoje (toliau Politika) aprašoma ir pateikiama informacija asmenims, kurių tapatybė gali būti nustatyta (toliau – Duomenų subjektas), kaip įmonė tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, jei Duomenų subjektas pateikė prašymą tapti įmonės darbuotoju, pageidauja gauti paslaugas. arba įsigyti prekių sudarant sutartį, dalyvauti Valdytojo ar jo bendradarbiavimo partnerių organizuojamuose renginiuose, turi ar planuoja lankytis Valdytojo patalpose ir gretimoje teritorijoje, susisiekti su Valdytoju nurodytais telefono numeriais ar kitais ryšio kanalais (el. paštu, el. ), yra pateikęs skundą ar pasiūlymą, taip pat apsilankyti Valdytojo administruojamuose socialiniuose tinkluose.
  2. Šioje Politikoje Valdytojas yra aprašęs priemones, kurios užtikrina Duomenų subjekto interesų ir laisvių apsaugą kartu užtikrinant, kad duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir Duomenų subjektui skaidriai.
  3. Politika taikoma tvarkant asmens duomenis, neatsižvelgiant į tai, kokioje formoje ir/ar aplinkoje asmuo teikia asmens duomenis (įeidamas į teritoriją ir/ar patalpas, telefonu, žodžiu ir pan.) ir kokiose asmens duomenų sistemose Valdiklis (vaizdo, garso, žiniatinklio ir kt.) jie yra apdorojami.
  4. Jei ši Politika atnaujinama, šios Politikos pakeitimai įsigalioja Pranešimuose apie šios Politikos pakeitimus nurodytą datą. Siekiant užtikrinti skaidrų ir sąžiningą duomenų tvarkymą, aktuali Politikos versija bus paskelbta Valdytojo interneto svetainėje, Privatumo politikos skiltyje ir Valdytojo biure pas biuro administratorių.
 2. Valdytojo kontaktinė informacija
  1. El. paštas: info@franchising.lt.
 3. Taikomi įstatymai ir teisės aktai
  1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).
  2. Asmens duomenų tvarkymo įstatymas.
  3. Kiti įstatymai ir teisės aktai, taikomi asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos srityje.
 4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
  1. Vykdydamas verslą, Valdytojas yra nustačiusi kelis asmens duomenų tvarkymo tikslus, kurie atskirai pateikiami žemiau:
   1. Siekiant užtikrinti Valdytojo įdarbinimo procesus ir teisėtus interesus;
    1. Kokius asmens duomenis tvarko Valdytojas

     Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų kategorijos priklauso nuo Duomenų subjekto Duomenų valdytojui pateiktų asmens duomenų. Pavyzdžiui, visa Duomenų subjekto CV esanti informacija, tokia kaip: vardas, pavardė, gimimo duomenys, gyvenamosios vietos adresas, ankstesnė darbo patirtis ir išsilavinimas/mokymai, kalbos žinios ir vartojimas, papildomos žinios/įgūdžiai, pomėgiai/hobiai, telefono numeris , elektroninio pašto adresą, nuotrauką ar kitą Duomenų subjektą identifikuojančią informaciją, taip pat informaciją, gautą iš ankstesnių darbo vietų, kurios teikė atsiliepimus apie Duomenų subjektą, jei Duomenų subjektas aiškiai leido susisiekti su atitinkamais ankstesniais darbdaviais. Tuo atveju, kai Duomenų subjektas yra kviečiamas į darbo pokalbį, pokalbio metu pateikta informacija, atlikti testai ir kitos užduotys yra laikomos Duomenų subjekto asmens duomenimis.
    2. Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

     Duomenų tvarkymas, siekiant užtikrinti darbuotojų įdarbinimą, vykdomas remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir f punktais, t.

     1. Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu pats Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais tikslais. Duomenų subjekto sutikimas yra jo laisva valia ir savarankiškas sprendimas, kuris pateikiamas savanoriškai, todėl Valdytojas gali tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatytais tikslais. Duomenų subjekto sutikimas yra privalomas, jeigu jis pateikiamas žodžiu (pvz., prieš pateikiant CV ir Duomenų subjektui šioje Politikoje pateikiant informaciją, kad pateikiant CV bus tvarkomi asmens duomenys), o Duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą, naudodamasis šioje Politikoje nurodyta kontaktine informacija. . Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tokio duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas galiojant asmens sutikimui, teisėtumui. Atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitais teisėtais pagrindais, pavyzdžiui, remiantis Valdytojo ir trečiųjų asmenų teisėtais interesais, negali būti nutrauktas.
     2. Valdytojas, gavęs Jūsų CV ir/ar prašymą, turi teisėtą interesą tvarkyti Jūsų CV ir/ar prašymą, įvertindamas pateiktą informaciją, organizuodamas pokalbio procedūrą ir rinkdamas įrodymus, atspindinčius atitinkamo įdarbinimo proceso teisinį pagrindą. Ginčo atveju įdarbinimo proceso metu gauta informacija gali būti naudojama atitinkamo atrankos proceso teisiniam pagrindui atspindėti (pavyzdžiui, skundų dėl atrankos proceso byloms tirti ir skundų bei pretenzijų įrodymams pateikti). 
    3. Kokia asmens duomenų tvarkymo trukmė?

     Duomenų valdytojas, pasirinkdamas asmens duomenų saugojimo kriterijus, atsižvelgia į toliau nurodytas sąlygas:

     1. ar asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatytas arba kyla iš Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų ir kitų teisės aktų;
     2. kiek laiko reikia saugoti asmens duomenis, kad būtų užtikrintas Valdytojo ar trečiojo asmens teisėtų interesų įgyvendinimas ir apsauga;
     3. kol nebus atšauktas Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, pavyzdžiui, vykdyti Valdytoją privalomus įsipareigojimus;
     4. Duomenų valdytojui būtina apsaugoti iš esmės svarbius Duomenų subjekto ar kito asmens interesus, įskaitant jo gyvybę ir sveikatą.
    4. Visa informacija, gauta iš Duomenų subjekto, besikreipiančio į laisvas darbo vietas ir (ar) teikiančio papildomos informacijos, pavyzdžiui, pokalbio metu, pilnai ar iš dalies saugoma Valdytojo duomenų bazėje ne ilgiau kaip šešis mėnesius, siekiant užtikrinti teisėtus Valdytojo interesus. . Vadovaudamasis duomenų minimizavimo principu, Valdytojas įsipareigoja ištrinti atitinkamą informaciją, kai pasiekiamas teisėtas interesas. Jeigu Valdytojas gauna skundus dėl atitinkamo atrankos proceso, visa atrankos proceso metu tvarkoma informacija saugoma tol, kol skundas bus išnagrinėtas ir įsiteisės bei įsiteisės įsiteisėjęs teismo sprendimas. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys bus visam laikui ištrinti.
    5. Kas gali susipažinti su informacija ir kam ji atskleidžiama?

     Asmens duomenų gavėjais gali būti Valdytojo įgalioti darbuotojai, Tvarkytojai, teisėsaugos ir priežiūros institucijos.

     1. Duomenų valdytojas turi pareigą teikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, teismui, valstybės ir savivaldybių institucijoms, jeigu tai išplaukia iš įstatymų ir kitų teisės aktų ir suinteresuotos institucijos turi teisę į informacijos prašymą;
     2. Jei asmens duomenys pagal sudarytą sutartį turėtų būti perduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui, kad būtų galima atlikti funkciją, būtiną sutarties įvykdymui (pvz., personalo pokalbiai, atliekami įdarbinimo įmonėse; siekiant įgyvendinti Valdytojo teisėtus interesus);
     3. Pagal aiškų ir nedviprasmišką Duomenų subjekto prašymą;
     4. Ginti teisėtus interesus, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą, valstybės ar savivaldybių institucijas nuo asmens, kuris pažeidė tokius Valdytojo teisėtus interesus.
   2. Tikslių paslaugų teikimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir Valdytojo teisėtų interesų užtikrinimo tikslu;
    1. Kokius asmens duomenis tvarko Valdytojas?

     Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų kategorijos priklauso nuo Duomenų subjekto naudojamų Duomenų valdytojo paslaugų. Pavyzdžiui, Duomenų subjektui gavus ar pareiškus norą gauti Valdytojo paslaugas, pagal teisės aktų reikalavimus ir teisėtus Valdytojo interesus pirkti iš Valdytojo paslaugas, Duomenų valdytojas turi pareigą ir teisę tvarkyti informaciją. identifikuojantis Duomenų subjektą ir informaciją, patvirtinančią Duomenų subjekto tapatybę. Pavyzdžiui, jei grąžinate prekę ar pateikiate skundą dėl jos kokybės, Valdytojas peržiūrės jūsų skundą, dėl kurio Valdytojas turi nustatyti skundo pateikėją arba asmenį, kuriam parengti atsakymą. Tokiu atveju, siekdamas paslaugos teikimo tikslo, Valdytojas gali tvarkyti asmens duomenų kiekį, kuris apima vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktinę informaciją bei informaciją apie gautas ir gautinas paslaugas, produktai ir kt.; informacija yra dokumentuojama ir saugoma Valdytojo duomenų tvarkymo sistemose. Duomenų subjektui gaunant paslaugas ar perkant prekes, asmens duomenys tvarkomi pagal Šalių ir tarp jų sudarytą sutartį. 
    2. Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

     Duomenų tvarkymas, siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ar prekių pardavimą, vykdomas remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b, c ir f papunkčiais, t. Subjektas yra Duomenų subjekto šalis arba siekiantis imtis priemonių Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi Duomenų valdytojui taikomų teisinių įsipareigojimų. Taip pat tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti teisėtus Valdytojo ir trečiųjų asmenų interesus (pvz., tirti atvejus, kai buvo gauta skundų dėl paslaugų ar parduotų prekių kokybės, atlikti tolesnę kontrolę, siekiant pagerinti paslaugų teikimą ir užtikrinti galimų pretenzijų įrodymus).
    3. Kokia asmens duomenų tvarkymo trukmė?

     Duomenų valdytojas, pasirinkdamas asmens duomenų saugojimo kriterijus, atsižvelgia į toliau nurodytas sąlygas:

     1. a) ar asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra nustatytas ar išplaukia iš Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų ir kitų teisės aktų;
     2. b) kiek laiko reikia saugoti asmens duomenis, kad būtų užtikrintas Valdytojo ar trečiosios šalies teisėtų interesų įgyvendinimas ir apsauga;
     3. c) kol nebus atšauktas Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, pavyzdžiui, vykdyti Valdytoją privalomus įsipareigojimus;
     4. d) Duomenų valdytojui būtina apsaugoti iš esmės svarbius Duomenų subjekto ar kito asmens interesus, įskaitant jo gyvybę ir sveikatą. Duomenų valdytojas, teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes, laikosi specialių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jo pareigą saugoti tam tikrus duomenis, pavyzdžiui, Buhalterinės apskaitos įstatymas nustato pareigą saugoti operacijų apskaitą penkerius metus; atsižvelgdamas į tai, Valdytojas laikosi norminiuose aktuose nustatytų terminų. Teikiant paslaugas ar parduodant prekes, kurioms nustatytas pretenzijų pateikimo terminas, informacija apie paslaugų teikimo aspektus bus saugoma ne trumpiau kaip 2 metus, atsižvelgiant į atitinkamiems teisiniams santykiams taikomą senaties terminą. Jei norite sužinoti išsamią informaciją, susisiekite su Valdytoju nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys bus visam laikui ištrinti.
    4. Kas gali susipažinti su informacija ir kam ji atskleidžiama?
     Asmens duomenų gavėjais gali būti Valdytojo įgalioti darbuotojai, Tvarkytojai, teisėsaugos ir priežiūros institucijos. Duomenų valdytojas turi pareigą teikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis:
     a) teisėsaugos institucijoms, teismui, valstybės ir savivaldybių institucijoms, jeigu tai išplaukia iš įstatymų ir kitų teisės aktų ir atitinkamos institucijos turi teisę į informacijos prašymą;
     b) jei asmens duomenys pagal sudarytą sutartį turėtų būti perduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui, kad būtų galima atlikti sutarčiai įvykdyti reikalingą funkciją (pvz., garantijos, draudimo sutarties atveju; teisėtiems įmonės interesams įgyvendinti). Kontrolierius), arba esant poreikiui gerinti paslaugų kokybę, įtraukiant paslaugų teikėjus – subrangovus;
     c) pagal aiškų ir nedviprasmišką Duomenų subjekto prašymą;
     d) ginti teisėtus interesus, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą, valstybės ar savivaldybių institucijas nuo asmens, kuris pažeidė tokius Valdytojo teisėtus interesus.
   3. Reflektuoti Valdytojo ir jo bendradarbiavimo partnerių organizuojamus renginius žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, kurių tikslas – reklamuoti ir skatinti Valdytojo prekės ženklo atpažįstamumą;
    1. Kokius asmens duomenis tvarko Valdytojas?
     Valdytojo ir jo bendradarbiavimo partnerių organizuojamų renginių dalyvių ir lankytojų nuotraukos bei vaizdo įrašai gali būti tvarkomi juos saugant Valdytojo archyvuose, patalpinant interneto svetainėje, Valdytojo administruojamuose socialiniuose tinkluose ir kitose informacinėse informacijos priemonėse. Valdytojo medžiaga.
    2. Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
     Siekiant atspindėti Valdytojo ir jo bendradarbiavimo partnerių organizuojamus renginius žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, siekiant reklamuoti Valdytoją, asmens duomenų tvarkymas vykdomas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindu. , t.y., Valdytojas turi teisėtą interesą savo organizuojamas priemones ar priemones, kuriose dalyvauja, demonstruoti visuomenės informavimo priemonėse ir socialiniuose tinkluose, taip užtikrindamas jo atstovaujamų prekių ženklų pripažinimą. Duomenų valdytojas, pasirinkdamas, kokią informaciją skelbti, visada vadovaujasi aukščiausiais etikos standartais, taip stengdamasis užtikrinti, kad publikacijomis nebūtų pažeidžiamos Duomenų subjekto teisės ir laisvės. Kartu Duomenų valdytojas turi žinoti, kad jis galbūt nėra informuotas apie visus faktus ir aplinkybes; todėl Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti sąžiningą duomenų tvarkymą, netrukdo Duomenų subjektui bet kuriuo metu susisiekti su Valdytoju, pasinaudodamas nurodyta informacija, kad šis galėtų nesutikti su duomenų tvarkymu. Kartu Valdytojas aiškina, kad jeigu Jūs dalyvaujate įvairiuose viešuose renginiuose, pavyzdžiui, duodate interviu, fotografuojate ar filmuojate, tai pirmiausia manys, kad Jūs neprieštaraujate, kad atitinkama informacija būtų paskelbta.
    3. Kokia asmens duomenų tvarkymo trukmė?
     Duomenų valdytojas planuoja saugoti gautą informaciją neribotą laiką. Taip pat, siekiant laikytis sąžiningo duomenų tvarkymo principo, Valdytojas paaiškina, kad, atsižvelgiant į tai, kad duomenų tvarkymo tikslas yra paskelbti informaciją apie Valdytojo įvykius, gauta medžiaga bus viešai prieinama ir prieinama bet kokiems tretiesiems asmenims. .
    4. Kas gali susipažinti su informacija ir kam ji atskleidžiama?
     Asmens duomenų gavėjais gali būti Valdytojo įgalioti darbuotojai, Tvarkytojai, teisėsaugos ir priežiūros institucijos. Jeigu asmens duomenys trečiajam suinteresuotam asmeniui pagal sudarytą sutartį turėtų būti perduodami tam, kad būtų atlikta sutarčiai įvykdyti reikalinga funkcija (pvz., draudimo sutarties atveju; Valdytojo teisėtiems interesams įgyvendinti; paslaugų teikėjas, kad galėtų atlikti vaizdo montažą), arba jei reikia gerinti klientų aptarnavimą ar renginio lankytojams teikiamų paslaugų kokybę. Duomenų valdytojas informuoja, kad jo pasirinkti Tvarkytojai (google.com (google analytics), facebook.com ir kt.) bus laikomi ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės įmonėmis, todėl Duomenų valdytojas rekomenduoja susipažinti su šių įmonių privatumo politika arba pateikti Duomenų valdytojui prašymą dėl papildomos informacijos apie bendradarbiavimo sąlygas.
   4. Nusikalstamų veikų, susijusių su nuosavybės apsauga, Valdytojo ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų pažeidimo atveju užtikrinimu bei gyvybiškai svarbių asmenų interesų, įskaitant gyvybę ir sveikatą, apsauga;
    1. Kokius asmens duomenis tvarko Valdytojas?
     Duomenų subjektui patekus į Valdytojo patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, filmuota medžiaga ir apsilankymo patalpose ir/ar teritorijoje laikas gali būti tvarkomi. Vaizdo stebėjimas neatliekamas tose vietose, kur Duomenų subjektai tikisi didesnio privatumo, poilsio zonose, persirengimo kambariuose ir pan. Vaizdo stebėjimo kamerų įrašymo zonos turi būti nukreiptos į koridorius, įvažiavimus/išėjimus, automobilius, jų srautą Valdytojo teritorijoje.
    2. Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
     Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant užkirsti kelią ar nustatyti nusikalstamas veikas, susijusias su asmenų ar turto apsauga, užtikrinti teisėtus Valdytojo ir trečiųjų asmenų interesus bei apsaugoti gyvybiškai svarbius asmenų interesus, įskaitant gyvybę ir sveikatą. Vaizdo stebėjimas vykdomas remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies d ir f papunkčiais, t. y. duomenų tvarkymas yra būtinas, kad Duomenų valdytojas apsaugotų gyvybinius Duomenų subjekto ar kito asmens interesus, įskaitant gyvybę. ir sveikata (pavyzdžiui, vaizdo stebėjimas, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant apsaugoti asmens gyvybę ir sveikatą, susijusią su nusikalstamų veikų prevencija ir (arba) nustatymu); užtikrinti teisėtus Valdytojo ir trečiųjų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią ar atskleisti nusikalstamas veikas, susijusias su nuosavybės apsauga, ginčo atveju pateikti įrodymus).
    3. Kokia asmens duomenų tvarkymo trukmė?
     Vaizdo stebėjimo įrašai, skirti užkirsti kelią arba nustatyti nusikalstamas veikas, susijusias su asmenų ir turto apsauga, užtikrinti Valdytojo ir trečiųjų asmenų teisėtus interesus bei apsaugoti gyvybinius asmenų interesus, įskaitant gyvybę ir sveikatą, saugomi ne ilgiau kaip 30 dienų, nebent atitinkamoje vaizdo medžiagoje matomi bet kokie neteisėti veiksmai arba veiksmai, galintys padėti Duomenų valdytojui ar trečiosioms šalims užtikrinti jų teisėtus interesus. Tokiu atveju vaizdo stebėjimo įrašas gali būti paimtas ir saugomas tol, kol bus užtikrintas teisinis interesas.
     Kas gali susipažinti su informacija ir kam ji atskleidžiama?
     Asmens duomenų gavėjais gali būti Valdytojo įgalioti darbuotojai, Tvarkytojai, teisėsaugos ir priežiūros institucijos.
   5. Gaunamų ir siunčiamų komunikacijų (el. laiškų, laiškų paštu, retkarčiais gaunamų užklausų, gaunamų iš Valdytojo administruojamų socialinių tinklų profilių) išsaugojimas ir įrašai, siekiant užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir Valdytojo teisėtų interesų užtikrinimą. 
    1. Kokius asmens duomenis tvarko Valdytojas?
     Naudojant įvairias galimybes bendrauti su Duomenų valdytoju raštu, informacija, susijusi su konkrečiu laišku, prašymu, prašymu, išsaugoma. Nepaisant to, kad Valdytojas ragina naudotis oficialiomis ryšio priemonėmis, gali pasitaikyti situacijų, kai pasirinkote bendrauti su Valdytoju per socialinių tinklų platformas. Tokiais atvejais turėtumėte tikėtis, kad papildoma informacija Duomenų valdytojui bus prieinama atitinkamame socialiniame tinkle.
    2. Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
     Informacija apie komunikacijos faktą ir turinį saugoma remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir f papunkčiais, t. y. tais atvejais, kai pateikėte pretenziją ar skundą, dėl kurio Duomenų valdytojas įpareigotas. išnagrinėti Jūsų prašymą, tvarkymo teisinis pagrindas yra teisinė pareiga, tuo tarpu, siekiant užtikrinti Valdytojo ir trečiųjų asmenų teisėtus interesus (pvz., tirti atvejus, kai buvo gauti skundai dėl paslaugų kokybės, gerai). siekiant užtikrinti įrodymus prieš galimus reikalavimus), duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti Valdytojo interesai.
    3. Kokia asmens duomenų tvarkymo trukmė?
     Siekdamas šio tikslo, Duomenų valdytojas atitinkamą informaciją saugo ne ilgiau kaip dvejus metus, nebent atitinkama informacija būtų naudojama Duomenų valdytojo teisiniams interesams užtikrinti ilgesnį laiką (pvz., ginčo atveju – siekiant išsaugoti įrodymai). Tokiu atveju atitinkami dokumentai, įrašai bus saugomi tol, kol bus užtikrintas teisinis interesas.
    4. Kas gali susipažinti su informacija ir kam ji atskleidžiama?
     Asmens duomenų gavėjais gali būti Valdytojo įgalioti darbuotojai, Tvarkytojai, teisėsaugos ir priežiūros institucijos.
 5. Kaip duomenų subjektas informuojamas apie asmens duomenų tvarkymą?

  Duomenų subjektas apie šioje Politikoje nurodytą asmens duomenų tvarkymą informuojamas taikant daugiapakopį metodą, kurį sudaro šie būdai:

  1. aplink vaizdo stebėjimo aikšteles statomi ženklai, įspėjantys Duomenų subjektus (pėsčiuosius, vairuotojus, lankytojus, darbuotojus ir kt.) apie vaizdo stebėjimą Valdytojo teritorijoje, suteikia pagrindinę informaciją apie vaizdo stebėjimą, taip pat informuoja apie galimybę gauti išsamią informaciją;
  2. Lankydamasis svetainėje Duomenų subjektas gali ištirti teiginį apie tai, kokie slapukai yra naudojami, taip pat kviečiamas susipažinti su šia Politika;
  3. ši Politika yra viešai prieinama Valdytojo svetainėje ir Valdytojo biure pas biuro administratorių.
  4. viešuose renginiuose, kuriuose gali būti fotografuojamos ir filmuojamos turint tikslą reklamuoti Valdytojo atstovaujamus prekių ženklus, duomenų tvarkymo svetainėse bus rodoma šioje Politikoje nurodyta informacija.
 6. Duomenų subjekto teisės.
  1. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Valdytojas suteiktų prieigą prie jo asmens duomenų ir gauti išsamią informaciją apie tai, kokie asmens duomenys yra prieinami, kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis, kokias kategorijas yra asmens duomenų gavėjai (asmenys). kam atskleidžiami arba kam ketinama atskleisti asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir teisės aktai leidžia Duomenų valdytojui konkrečiu atveju tokią informaciją teikti (pvz., Valdytojas gali neteikti Duomenų subjektui informacijos apie atitinkamas valstybės institucijas). kurie yra asmenys, vadovaujantys baudžiamajam procesui, tyrimo operacijos subjektai ar kitos institucijos, kurių duomenis draudžia atskleisti norminiai aktai), informacija apie laikotarpį, per kurį bus saugomi asmens duomenys, arba kriterijai, naudojami nustatant toks laikotarpis.
  2. Jei Duomenų subjektas mano, kad Duomenų valdytojo disponuojama informacija yra pasenusi, neteisinga ar klaidinga, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis.
  3. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti jo asmens duomenis arba nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, jeigu Duomenų subjektas mano, kad duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba jie nebereikalingi siekiant tikslų, kuriais jie buvo surinkti ir (arba) apdoroti (įgyvendinus principo „būti pamirštam“ teisę).
  4. Valdytojas praneša, kad Duomenų subjekto asmens duomenys negali būti ištrinti, jeigu asmens duomenis reikia tvarkyti:
   1. Duomenų valdytojui apsaugoti gyvybinius Duomenų subjekto ar kito asmens interesus, įskaitant gyvybę ir sveikatą;
   2. apsaugoti Valdytojo turtą;
   3. Duomenų valdytojui ar trečiajam asmeniui pareikšti, įgyvendinti ar ginti teisėtus (teisėtus) interesus;
   4. archyvavimo tikslais pagal galiojančius archyvų kūrimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
  5. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas apribotų Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra viena iš šių aplinkybių:
   1. Duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą – laikotarpiui, per kurį Valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
   2. tvarkymas yra neteisėtas, o Duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir prašo apriboti jų naudojimą;
   3. Duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymui, tačiau jie yra būtini Duomenų subjektui norint pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisėtus reikalavimus;
   4. Duomenų subjektas nesutiko su duomenų tvarkymu, kol nebuvo patikrinta, ar teisėtos Duomenų valdytojo priežastys yra svarbesnės nei teisėtos Duomenų subjekto priežastys.
  6. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra apribotas pagal 5 dalį, tokie asmens duomenys, išskyrus saugojimą, tvarkomi tik Duomenų subjekto sutikimu arba siekiant pareikšti ieškinį, įgyvendinti ar apginti teisėtas teises, arba siekiant apginti kito fizinio ar juridinio asmens teises ar svarbius viešuosius interesus.
  7. Prieš atšaukdamas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo apribojimą, Valdytojas informuoja Duomenų subjektą.
  8. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Duomenų valstybinei inspekcijai, jeigu Duomenų subjektas mano, kad Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarkė neteisėtai. Tačiau Duomenų valdytojas siūlo pirmiausia kreiptis į jį el. paštu, kad būtų greitai rastas sprendimas, jei būtų pažeista Jūsų teisė į asmens duomenų apsaugą.
  9. Duomenų subjektas prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo gali pateikti šiais būdais:
   1. raštu asmeniškai, Valdytojo patalpose pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą ar asmens tapatybės kortelę), nes Duomenų subjektas turi pareigą identifikuoti save;
   2. elektroninio pašto forma, pasirašant saugiu elektroniniu parašu. Tokiu atveju preziumuojama, kad Duomenų subjektas atpažino save pateikdamas prašymą, kuris yra pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tuo pačiu metu Duomenų valdytojas pasilieka teisę reikalauti iš Duomenų subjekto papildomos informacijos, kilus abejonėms, jei Valdytojas mano, kad tai būtina; Elektroninės paraiškos siunčiamos el.
   3. naudojant pašto siuntą. Tokiu atveju atsakymas bus surašytas ir išsiųstas registruotu laišku, taip užtikrinant, kad pašaliniai asmenys negalėtų gauti tokios siuntos. Tuo pačiu metu Duomenų valdytojas pasilieka teisę reikalauti iš Duomenų subjekto papildomos informacijos, kilus abejonėms, jei Valdytojas mano, kad tai būtina.
  10. Duomenų subjektas privalo savo prašyme kuo greičiau paaiškinti datą, laiką, vietą ir kitas aplinkybes, kurios galėtų padėti įvykdyti jo prašymą.
  11. Gavęs Duomenų subjekto rašytinį prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, Valdytojas:
   1. patikrinti asmens tapatybę;
   2. įvertinti prašymą, jei:
    1. prašymas, pavyzdžiui, peržiūrėti vaizdo medžiagą, gali būti patenkintas, tada Duomenų subjektas, kaip prašymo teikėjas, gali gauti vaizdo medžiagos ar kitų duomenų kopiją;
    2. reikalinga papildoma informacija, siekiant nustatyti informacijos prašančio Duomenų subjekto tapatybę, Valdytojas gali pareikalauti iš Duomenų subjekto papildomos informacijos, kad būtų galima teisingai pasirinkti informaciją (pavyzdžiui, lankymosi laikas, naudojimasis paslaugomis, įsigytos prekės ) kur galima nustatyti Duomenų subjekto tapatybę;
    3. informacija ištrinta arba informacijos prašantis asmuo nėra Duomenų subjektas arba asmuo gali būti nenustatytas, Valdytojas gali atmesti prašymą vadovaudamasis šia Politika ir (arba) įstatymais ir kitais teisės aktais;
    4. tuo atveju, jei Duomenų valdytojas gauna prašymą, tačiau Jūs nenurodėte savo kontaktinės informacijos, kad Valdytojas, nagrinėdamas Jūsų prašymą, galėtų su Jumis susisiekti ir informuoti apie Jūsų prašymo nagrinėjimo rezultatus, Valdytojas per vieną mėnesį parengia atsakymą raštu. , kurią bus galima rasti Kontrolieriaus biure. Atitinkamas atsakymo laiškas bus laikomas Kontrolieriaus biure ne ilgiau kaip du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.
 7. Kaip saugomi asmens duomenys?
  1. Valdytojas užtikrina, reguliariai peržiūri ir tobulina asmens duomenų apsaugos priemones, siekdamas apsaugoti Duomenų subjekto asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Siekdamas tai užtikrinti, Valdytojas naudoja atitinkamus techninius ir organizacinius reikalavimus, įskaitant užkardas.
  2. Duomenų valdytojas atidžiai tikrina visus paslaugų teikėjus, kurie tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis Valdytojo vardu ir pagal jo pavedimą, taip pat įvertina, ar paslaugų teikėjai, siekdami tvarkyti Duomenų asmens duomenis, taiko tinkamas saugumo priemones. Dalykai, atlikti pagal Valdytojo pavedimą ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus.
  3. Įvykus asmens duomenų saugumo incidentui, jei jis sukels potencialiai didelę riziką Duomenų subjekto teisėms ir laisvėms, Valdytojas apie tai praneša atitinkamam duomenų subjektui, jei tai bus įmanoma, ar informacija bus skelbiama. Valdytojo interneto svetainėje ar kitu įmanomu būdu, pavyzdžiui, naudojantis žiniasklaidos priemonėmis (televizija, radijas, laikraštis, socialiniai tinklai ir pan.).